FIŠKÁLNY ZÁKON 289/2008

Na tejto stránke sa budeme snažiť priblížiť Vám aktuálne informácie, ktoré Vám pomôžu pri používaní fiskálnych registračných pokladní a fiskálnych tlačiarní.

Aktuálne informácie o projekte eKASA - online pripojenie pokladní na Finančnú správu.

Najnovšie sa kontroly zamerali na knihu elektronickej registračnej pokladnice. 

Kontrolujú či sú predtlačené popisy v jednotlivých kolónkach knihy podľa novelizovaného znenia. Kontrolujú aj knihy, ktoré boli v platnosti pred touto novelou a samozrejme dávajú pokuty. Je potrebné doplniť novelizované texty do všetkých kolóniek v knihe. Môžete to urobiť ich dopísaním ručne, alebo pomocou samolepiek. Tieto samolepky si môžete objednať a zakúpiť u nás.

Aktuálne Vám prinášame novelu zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.1.2015

Tu uvedený výklad zákona je našim vlastným výkladom.
Cieľom bolo priblížiť a predstaviť Vám ako zmeny vnímame my vo firme DART.
NENESIEME ŽIADNU PRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNOSŤ VÝKLADU A ZA PRÍPADNÉ NÁSLEDKY, KTORÉ VÁM MÔŽU Z TOHO VZNIKNÚŤ.
V texte nie je uvedené plné znenie ustanovení zákona. Vo svojom vlastnom záujme sa oboznámte s PLNÝM ZNENÍM ZÁKONA, A RIAĎTE SA ZNENÍM ZÁKONA.

name Aktuálna verzia zákona 289/2008

Najnovšia novela zákona 289/2008 Z.z. je z 3.2.2015 a týka sa prevádzkovateľov taxislužieb.
Jej znenie je :

§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:„(8) Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je pri použití virtuálnej registračnej pokladnice povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje  a cestujúcemu vydáva potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu;16c) podnikateľ vo virtuálnej registračnej pokladnici zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:„16c) § 29 ods. 1 písm. g) a § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.

Novelou zákona 289/2008 o používaní registračnej pokladnice sa výrazne rozširuje povinnosť používať pokladne na ďalšie podnikateľské subjekty a to najneskôr od 1.4.2015.
Ďalšou dôležitou zmenou je vznik virtuálnej pokladnice, ktorú budú môcť používať podnikatelia od 1.4.2015.

name Zoznam služieb na ktoré sa vzťahuje používanie ERP od 1.4.2015

Prinášame Vám vysvetlenie ako to vlastne s pokladňami od 1.1.2015 je.

V zákone je napísané, že od 1.1.2015 musia byť všetky nové fiskálne registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne vybavené ON-LINE zariadením umožňujúcim komunikáciu s Finančnou správou. Toto opatrenie sa zatiaľ nijako netýka fiskálnych pokladníc a fiskálnych tlačiarní uvedenými do prevádzky pred 1.1.2015

Realita je však taká, že ani v súčasnej dobe nemá žiadna fiskálna registračná pokladňa na trhu priamo zabudované zariadenie, ktoré by umožňovalo ONLINE komunikáciu s Finančnou správou. Dôvodov je hneď niekoľko, ale najdôležitejší je fakt, že zatiaľ nebolo zo strany Finančnej správy upresnené čo a ako, kedy... chcú posielať na ich servery.
Zatiaľ dostanete pri kúpe novej fiskálnej registračnej pokladnice prehlásenie výrobcu, dovozcu o tom, že v budúcnosti bude na danej pokladni umožnený ONLINE prepojenie s Finančnou správou.
Samozrejme, užívateľ si toto zariadenie bude musieť dať domontovať, čo ho aj bude niečo stáť.

Podnikateľa, ktorý používal fiskálnu registračnú pokladňu pred 1.1.2015 sa toto opatrenie zatiaľ nijako netýka. Pokračuje v používaní tej istej pokladne tak ako doteraz.

Samozrejme, že keď budú stanovené podmienky ONLINE pripojenia, budú sa musieť aj tieto pokladne dodatočne upraviť.

Novinkou je možnosť používať virtuálnu pokladnicu, ktorú zriadi a bude prevádzkovať Finančná správa na svojich serveroch od 1.4.2015.

Podnikatelia, ktorím vzniká povinnosť používať registračné pokladnice od 1.4.2015 sa môžu rozhodnúť medzi klasickou fiskálnou registračnou pokladnicou, alebo virtuálnou pokladňou prevádzkovanou Finančnou správou.

name Vzor označeného dokladu od 1.1.2014